نخبگان

برای دیدن برترین روی برترین ها کلید کنید

برای دیدن نخبگان روی نخبگان کلید کنیدنگار خلیلی

پایه ششم
نفر اول

کسب معدل 20

فرناز اسماعیلی

پایه ششم
نفر دوم

کسب معدل 20

مرضیه جعفری

پایه دوم
نفر اول

کسب معدل 20

زهرا نکویی

پایه اول
نفر سوم

کسب معدل 20

فاطمه کریمی

پایه اول
نفر دوم

کسب معدل 20

اجرا در 0.023246049881 ثانیه