نمونه سوال

برای دیدن نمونه سوال روی نمونه سوال کلید کنید

برای دیدن برنامه کلاسی روی برنامه کلاسی کلید کنیدفارسی

پایه ششم

نیم سال اول

دانلود فایل

اجتماعی

پایه ششم

نیم سال اول

دانلود فایل

ریاضی

پایه ششم

نیم سال اول

دانلود فایل

املا

پایه ششم

نیم سال اول

دانلود فایل

ریاضی

پایه پنجم

نیم سال اول

دانلود فایل

ریاضی

پایه پنجم

نیم سال دوم

دانلود فایل

اجرا در 0.0258259773254 ثانیه